Новые Лицензионные условия оформления строительных лицензий Проект
Кровельная компания Вектор-Профи : кровельные материалы в Одессе
 
Акция с 10-го мая!
Специальные цены на
утеплитель - от 28,30 грн!Новые Лицензионные условия оформления строительных лицензий Проект

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві".

1.2. Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

1.3. Господарська діяльність у будівництві, яка пов’язана із створенням об’єктів архітектури, підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:

1) вишукувальні роботи для будівництва;

2) розроблення містобудівної документації;

3) проектування об’єктів архітектури;

4) будівельно-монтажні роботи;

5) монтаж інженерних мереж та устаткування;

6) будівництво транспортних мереж;

7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва, а саме здійснення:

- функцій генерального розробника у проектуванні;

- технічного огляду і оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

- обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж

- функцій генерального підрядника у будівництві;

- проекту виконання будівельних робіт.

1.4. Ліцензуванню підлягають наступні види будівельної діяльності – нове будівництво, капітальний ремонт, технічне переоснащення та модернізація, демонтаж будівель та споруд.

1.5. Господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, здійснюється відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і правил.

1.6. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі – суб'єкти господарської діяльності), які виконують роботи, пов’язані із створенням об’єктів архітектури, відповідно до Переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – Перелік робіт), наведеного у додатку.

2. Загальні вимоги

2.1. Господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, повинна відповідати вимогам ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» за класами наслідків (відповідальності) будівлі або споруди: СС3 значні наслідки, СС2 середні наслідки, СС1 незначні наслідки.

Спроможність суб`єкта господарської діяльності виконувати вимоги ліцензійних умов визначається з урахуванням організаційних, кваліфікаційних, технологічних, спеціальних вимог та досвіду роботи на об’єктах за класами наслідків (відповідальності) відповідно до Переліку робіт.

Суб`єктам господарської діяльності, які були створені у результаті реорганізації або створені цілеспрямовано для виконання робіт пов’язаних із створенням об’єктів архітектури відповідних класів наслідків, можливо надання права виконувати роботи по цих класах без попереднього досвіду за умовами виконання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог для відповідного класу.

2.2. Господарську діяльність у будівництві, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, здійснюють суб`єкти господарської діяльності за дотримання таких умов:

2.2.1. Організаційних:

наявність затвердженої організаційно-функціональної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що замовляються;

наявність у організаційно-функціональний структурі підприємства підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та виконавчої документації;

наявність затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатний розпис;

укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційно-функціональної структури підприємства, положень Класифікатора професій (ДК 003:2005) (далі – КП), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року № 375, та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249;

при наявності у підприємства відокремлених структурних підрозділів, дані надаються з урахуванням їх можливості виконувати роботи, що замовляються;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виробничі приміщення, засоби виробництва повинні бути власні або орендовані, що підтверджується відповідними документами;

документ, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб`єкта господарської діяльності.

2.2.2. Кваліфікаційних:

керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні;

кваліфікаційний склад повинен відповідати організаційно-функціональній структурі підприємства та мати одного з керівників (коди КП - 121, 1313), професіоналів (коди КП - 122, 123), фахівців (коди КП - 122, 123, 214, 2114.2) згідно з вимогами розділу 4 КП;

керівник підприємства або його заступник (коди КП - 121, 1313) повинні мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

головний інженер (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією – не менше 2 років;

керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП - 122, 123) повинні працювати у суб`єкта господарської діяльності за основним місцем роботи відповідно до класів об’єктів або споруд: класу СС1 не менше 30%, класу СС2 не менше 50%, класу СС3 не менше 80% відповідно до штатного розпису ;

керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання.

спеціалізація фахівців може бути поширена на фахівців іншої освітньої спеціалізації у разі відповідності навчальних програм учбових закладів. Як виняток на посади, що визначено вище, можуть бути призначені фахівці із середньою спеціальною освітою, які мають відіповідний досвід роботи. Рішення про відповідність фахівців із середньою спеціальною освітою приймає орган з ліцензування у кожному конкретному  випадку.

2.2.3. Технологічних:

наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів відповідно до технологічних вимог виконання робіт за дотримання вимог ДБН Г.1-5-96 «Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем»;

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ);

дотримуватися вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

2.3. Фізична особа - підприємець

Фізична особа - підприємець повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Загальний стаж роботи відповідного напряму - не менше 5 років; Як виняток фізична особа - підприємець може мати середню спеціальну освіту та відповідний досвід роботи. Рішення про відповідність фахівця із середньою спеціальною освітою приймає орган з ліцензування у кожному конкретному  випадку.

Фізична особа - підприємець в межах його професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

3. Вимоги до проведення вишукувальних робіт для будівництва

3.1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва  згідно з вимогами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

Суб`єкти господарської діяльності мають право здійснювати вишукувальні роботи для будівництва по об’єктах класу СС3 – якщо виконували попередньо  не менше 3 вишукувань по об’єктах класу наслідків СС2, або 5 по об’єктах класу наслідків СС1.

До складу інженерно-геодезичних робіт належить:

- отримання інженерно-топографічних планів для розроблення проектів,

- створення інженерно-геодезичної основи, що характеризує просторове положення та габарити об’єктів;

- отримання даних для побудови геологічних, гідрогеологічних, архітектурних, екологічних, археологічних та інших картографічних моделей;

- отримання даних про геометричні параметри об’єктів (у тому числі й підземних) та їх зміни;

- отримання даних про геодинамічні процеси.

 

До складу інженерно-геологічних робіт належить:

- оцінка вивченості території;

- рекогносцирувальне обстеження;

- геофізичні роботи;

- бурові та гірничопрохідницькі роботи;

- геотехнічні вишукування, які включають лабораторні та польові дослідні роботи;

- гідрогеологічні вишукування;

- стаціонарні спостереження;

- вивчення інженерно-геологічних процесів і явищ;

- камеральне оброблення матеріалів.

До складу інженерно-гідрометеорологічних робіт належить:

- збір, аналіз і узагальнення матеріалів систематичних (режимних) спостережень і вишукувальних робіт минулих років;

- рекогносцирувальне обстеження району інженерних вишукувань;

- спостереження за характеристиками метеорологічного та гідрологічного режимів;

- вивчення небезпечних явищ і процесів;

- камеральне оброблення матеріалів вишукувань;

- визначення розрахункових метеорологічних, кліматичних і гідрологічних характеристик;

- прогноз зміни розрахункових характеристик і можливої активізації небезпечних явищ під впливом планованої діяльності;

- визначення розрахункового ризику впливу небезпечних явищ і процесів;

- складання звіту.

 

До складу робіт для раціонального використання та охорони навколишнього середовища належить:

- оцінка сучасного стану основних компонентів навколишнього середовища (літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери) для подальшого врахування у проекті;

- розроблення матеріалів оцінки впливів об’єктів і господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації для нового будівництва, реконструкції,   технічного   переоснащення   або   ліквідації   об’єктів   відповідно   до

ДБН А.2.2-1;

- прогнозування можливих змін при збереженні існуючих тенденцій і при планованих впливах;

-  виявлення геопатогенних зон;

- розроблення рекомендацій з регулювання впливів, інженерної підготовки освоюваної (освоєної) території та особливостей конструкцій будинків і споруд, а також рекомендацій зі створення сприятливих екологічних умов;

- розроблення заходів щодо охорони навколишнього середовища.

 

До складу спеціалізованих робіт належить:

- моніторинг навколишнього середовища в межах населених пунктів (об’єктів);

- контроль стану об'єкта (інжиніринг);

- інвентаризація земель і кадастрові роботи;

- геодезичне забезпечення в процесі будівництва;

- пошук та розвідка підземних вод;

- проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для питного й технічного водопостачання;

- розвідування ґрунтових будівельних матеріалів;

-  обстеження ділянок для розроблення проектів локальної реконструкції ландшафтів;

-  бурові та гірничопрохідницькі роботи у процесі будівництва й реконструкції;

- дослідження забруднення ґрунтів і підземних вод;

- роботи з санації територій, забруднених нафтопродуктами та іншими хімічними речовинами;

- створення штучних геотехнічних масивів (основ);

- випробування натурних паль.

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва  за дотримання таких умов:

3.1.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (при потребі), власної лабораторії при виконанні лабораторних досліджень;

при виконанні робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

3.1.2. Кваліфікаційних:

до головного геодезиста (топографа) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою – інженерна геодезія, топографія, землеупорядкування, геологія, гідрологія;

до головного геолога (гідрогеолога) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою – геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог;

до начальника партії (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою – геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог;

до бурового майстра - повна або базова середня спеціальна або професійно-технічна освіта;

до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2; Спеціалізація за освітою – геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог, еколог, метеоролог, маркшейдер, гірничий інженер, хімік (за наявністю власної лабораторії) відповідно до видів робіт, що замовляються;

до кваліфікованих робітників – відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП.

3.1.3. Технологічних:

наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт:

- геодезичного: нівелірів, теодолітів, далекомірів, тахеометрів, GPS-навігаторів, рулеток, іншого обладнання відповідно до видів робіт;

- вишукувального: бурових установок, обладнання для відбору зразків ґрунтів, польової лабораторії, землерийної техніки, насосів для нагнітання та відкачки води з свердловин, шанцевого інструменту, станції з метеорологічних спостережень, станції з гідрологічних спостережень, іншого обладнання відповідно до видів робіт;

- геофізичних: обладнання відповідно до видів вишукувань: вертикальне електричне зондування, вертикальне електричне зондування за методом викликаних потенціалів, вертикальне електричне зондування за методом уявних опорів, вертикальне електричне зондування за методом двох складових, вертикальне сейсмічне профілювання, гама-гама каротаж, гама-каротаж, геополяритонне зондування, дипольне електромагнітне профілювання, електропрофілювання, електропрофілювання уявних опорів, електропрофілювання за методом двох складових, кругове вертикальне зондування, метод відбитих хвиль, метод загальної глибинної точки, метод зарядженого тіла, метод переломлених хвиль, нейтрон-гама каротаж, нейтрон-нейтрон каротаж, питомі електричні опори, метод природного поля, реєстрація природного імпульсного електромагнітного поля Землі, сейсморозвідка високої розділювальної здатності поперечними хвилями, сейсмічне профілювання на постійній базі, сейсмічне профілювання методом переломлених хвиль, сейсмічне точкове зондування, сейсмічне точкове зондування методом заломлених хвиль, термокаротаж, частотне електромагнітне зондування;

- устаткування для випробування натурних паль;

- лабораторії для визначення хімічного складу води та фізико-механічних властивостей ґрунтів;

- програмне забезпечення для камерального опрацювання  даних  автоматизованими методами;

пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку відповідними органами;

техніка, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах та знаходитися у належному технічному стані;

виконання робіт здійснювати згідно з нормативними документами:

-                   Закон України від 13.12.1991 №1977 «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

-                   ДСТУ 3891-99 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять»;

-                   ДСТУ 3994-2000 «Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення»;

-                   ДБН Д. 1.1-7-2000 «Кошторисні норми і правила. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України»;

-                   ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;

-                   ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»;

-                   ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будівель і споруд»;

-                   ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництв»;

-                   ДБН А.2.3-1-99 «Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення»;

-                   ДБН В.1.1-3-97 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення»;

-                   ДБН В.1.1-12:2006 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах України»;

-                   ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація» (Основания и фундаменты сооружений. Грунты. Классификация);

-                   ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості» (Основания и фундаменты сооружений. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформированности);

-                   ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань» (Основания и фундаменты сооружений. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний);

-                   СНиП 2.02.01-83 «Основания и фундаменты сооружений. Основания зданий и сооружений»;

-                   СНиП 2.02.03-85   «Основания и фундаменты сооружений. Свайные фундаменты»; 

-                   СНиП 3.01.03-84 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Геодезические работы в строительстве» (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи в будівництві);

-                   ГОСТ 27751 -88 *  «Система надежности и безопасности в строительстве. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положення по расчету» (Система надійності та безпеки в будівництві. Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунку);

4. Вимоги до розроблення містобудівної документації;

4.1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють розроблення містобудівної документації згідно з вимогами ДБН 360 – 92** «Планування та забудова міських та сільських поселень».

До розроблення схем  планування територій належить:

- планування території України;

- планування територій Автономної республіки Крим, територій областей та їх груп»

- планування територій районів та їх груп;

- планування територій сільських рад;

- планування рекреаційних, курортних районів.

 

До розроблення генеральних планів населених пунктів належить розробка планів:

- міст  Києва та Севастополя;

- міст - обласних центрів та з населенням понад 500 тис. жителів;

- міст з населенням до 500 тис. жителів;

- сільських поселень.

 

До розроблення детальних планів територій належить розробка планів:

- житлових районів та громадських центрів;

- виробничих територій: промислових, комунально-складських тощо;

- мікрорайонів та їх груп;

- об’єктів зеленого господарства.

 

До розроблення інженерної  інфраструктури  населених  пунктів відноситься розробка планів:

- мереж водопостачання;

- мереж господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки промислових стоків;

- мереж теплових;

- мереж газопостачання;

- мереж енергопостачання;

- мереж телевізійних;

- мереж зв'язку, радіофікації, телевізійної;

- інженерної підготовки територій.

 

До розроблення інженерного захисту територій, цивільної оборони відноситься розробка заходів щодо:

- інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів;

- інженерно – технічних  заходів  забезпечення цивільної оборони.

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють розроблення містобудівної документації за дотриманням таких умов:

4.1.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" (далі – ДБН А.2.2-3-2004);

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

4.1.2. Кваліфікаційних:

до головного архітектора (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою:  архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного архітектора проекту (код  КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою:  архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного спеціаліста розділу проекту (код  КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою:  відповідно до розділу проекту;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об’єктів архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004 . Спеціалізація за освітою:  відповідно до розділу проекту.

4.1.3. Технологічних:

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-технічними документами:

-                   Земельний кодекс України;

-                   Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489  “Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування”;

-                   Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328  “Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”;

-                   Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 “Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”;

-                   Закон України “Про планування і забудову територій”;

-                   Цивільний кодекс України;

-                   Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 522  “Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації”;

-                   Закон України «Про архітектурну діяльність»;

-                   ДБН 360 – 92** «Планування та забудова міських та сільських поселень»

-                   ДБН Б.1.1-4-2009 «СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування»;

-                   ДБН Б.1.1-9:2009. «СМБД. Склад, зміст, порядок розробки, узгодження і затвердження генеральних планів сільських населених пунктів»;

-                   ДБН Б.2.2-2-2008. «Планування і забудова міст і функціональних територій. Склад, вміст, порядок розробки, узгодження і затвердження науково-проектної документації відносно визначення кордонів і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури»;

-                   ДБН Б.2.2-3-2008. «Планування і забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальній науково-проектній документації для визначення історичних ареалів населених місць України»;

-                   ДБН А.2.2-6-2008. «Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомого культурного спадку»;

-                   ДБН Б.1.1-6-2007. «СМБД. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження схем планування території району»;

-                   ДБН Б.1.1-7-2007. «СМБД. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження схем планування території сільради»;

-                   ДБН Б.1.1-5-2007. «СМБД. Друга частина. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час в містобудівній документації»;

-                   ДБН Б.1.1-5-2007. «СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період в містобудівній документації»;

-                   ДБН Б.1-2-95. «Зміна №1. СМБД. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України»;

-                   ДБН А.2.2-3-2004. «Склад, порядок розробки, погодження і затвердження проектної документації для будівництва»;

-                   ДБН А.2.2-1-2003. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на довкілля (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

-                   ДБН Б.1-3-97. «СМБД. Склад, вміст, порядок розробки, узгодження і затвердження генеральних планів міських населених пунктів»;

-                   ДБН Б.1-2-95. «СМБД. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України»;

-                   ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»;

-                   ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»;

-                   ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

-                   ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»;

-                   ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення»;

-                   ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

-                   ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»;

-                   ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;

-                   ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі»;

-                   СНиП II-89-80 «Строительные нормы и правила. Часть II Нормы проектирования. Глава 89. Генеральные планы промышленных предприятий»;

-                   СНиП 1.06.04-85. «Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта»;

-                   СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания»;

-                   СниП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

-                   Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 22 березня 2004 р.

 № 7 «Про затвердження Порядку розроблення історико-містобудівного обґрунтування».

5. Вимоги до проектування об’єктів архітектури

5.1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи для будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004  "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва".

Суб`єкти господарської діяльності мають право здійснювати проектування об’єктів архітектури по об’єктах класу СС3 - якщо виконували попередньо  не менше 3 проектів по об’єктах класу наслідків СС2, або 5 проектів по об’єктах класу наслідків СС1; СС2 - виконували попередньо не менше 3 проектів по об’єктах класу наслідків СС1.

До розроблення проектної документації житлових будівель та готелів належать об’єкти:

- 1-3-поверхові садибні житлові; 1-3-поверхові блокового типу з квартирами в різних рівнях; котеджного типу для індивідуальних забудовників;

- 2-5-поверхові житлові багатоквартирні; 2-4-поверхові гуртожитки та  притулки;

- 5-10 - поверхові гуртожитки; 3-5-поверхові житлові з квартирами для інвалідів; 6-10-поверхові житлові багатоквартирні, готелі III-IV розряду;

- багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові всіх типів і гуртожитки, у т.ч. з приміщеннями громадського призначення у перших поверхах; багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові всіх типів з вбудованими гаражами, готелі І-ІІ розряду;

- багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові (інтегровані) комплекси зі складною об'ємно-просторовою структурою та приміщеннями громадського призначення.

До розроблення проектної документації громадських будівель та споруд відносяться об’єкти:

-        освіти, виховання і підготовки кадрів;

-        науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій і управління;

-        закладів охорони здоров’я і відпочинку;

-        соцзабезпечення;

-        фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення;

-        культурно-освітніх і видовищних закладів;

-        торгівлі, громадського харчування, побутового  обслуговування;

-        комунального господарства (крім виробничих, складських і транспортних);

-        транспорту (обслуговування населення) і зв’язку;

-        культові, храмові, меморіали;

-        багатофункціональні будинки і комплекси, які містять приміщення різного призначення;

-        окремі об'єкти благоустрою, озеленення, площинні споруди;

-        об'єкти метрополітену;

До розроблення проектної документації будівель та споруд промислових підприємств належать об’єкти:

-        безкранових або обладнаних  кран-балками;

-        обладнаних мостовими кранами;

-        адміністративно-побутових;

-        промислові об’єкти за технологічним призначенням.

До розроблення проектної документації інженерних споруд належать об’єкти:

-        градирень, водоохолоджувачів;

-        стволів  промислових труб;

-        щоглових;

-        баштових;

-        ємкісних;

-        фундаментів під обладнання;

-        фундаментів, які виконуються спеціальними способами (опускний колодязь, кесон, стіна у ґрунті тощо);

-        підпірних стін;

-        галерей захисних;

-        копрів вугільних та інші;

-        шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків;

-        галерей, естакад, етажерок  технологічних;

-        каналів, тунелів, колекторів технологічних;

-        опор зв’язку, енергопостачання, повітряно-канатного транспорту;

-        естакад  розвантажувальних і залізничних;

-        естакад відкритих кранових;

-        складів  вибухових речовин;

-        підземних складів, сховищ, ємкостей;

-        сховищ  небезпечних речовин;

До розроблення проектної документації будівель  та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства належать об’єкти:

-        для тваринництва;

-        для птахівництва;

-        для зберігання зерна;

-        силосні та сінажні;

-        для садівництва, виноградарства та виноробства;

-        тепличного господарства;

-        рибного господарства;

-        підприємств лісівництва та звірівництва;

-        інші сільськогосподарські споруди;

До розроблення проектної документації гірничих споруд належать об’єкти:

-        виробок підземних;

-        виробок відкритих;

До розроблення проектної документації енергетичних споруд  та комплексівналежать об’єкти:

-        електростанції атомні;

-        електростанції теплові;

-        електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні;

-        електростанції з нетрадиційними джерелами електроенергії;

-        локальні  електростанції (дизельні та інші);

-        електричні підстанції та розподільні  пристрої;

До розроблення проектної документації гідротехнічних споруд та комплексівналежать проекти:

-        гребель, дамб, насипів ґрунтових;

-        гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних;

-        морського транспорту;

-        річкового (озерного)  транспорту;

-        суднобудівних та судноремонтних;

-        берегозахисних  та берегоукріплюючих;

-        водоймищ і водосховищ;

-        рибозахисних та рибопропускних;

-        каналів та тунелів;

-        інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення;

-        протифільтраційних і дренажних;

-        які виконуються гідронамивом;

До розроблення проектної документації   експериментального будівництва належать проекти:

-        будівельних  і конструктивних систем;

-        інженерних систем та мереж;

-        енергозберігаючих технологій;

До розроблення проектної документації залізничних колій належать проекти:

-        залізниць державного значення;

-        залізниць загального призначення;

-        залізниць промислового призначення;

До розроблення проектної документації автомобільних доріг належать проекти:

-        автомобільних доріг державного значення;

-        автомобільних доріг місцевого значення вулиць, доріг, майданів населених пунктів;

До розроблення проектної документації мостових споруд належать проекти:

-        мостів, шляхопроводів, переходів великих;

-        мостів, шляхопроводів, переходів середніх;

-        мостів, шляхопроводів, переходів малих;

До розроблення проектної документації магістральних нафто - газопроводів,  споруд та обладнання належать проекти:

-        нафтопроводів та нафтопродуктів;

-        газопроводів;

-        нафтосховищ;

-        газосховищ;

До розроблення проектної документації реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини належать проекти:

-        національного значення;

-        місцевого значення;

До розроблення проектної документації зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд належать проекти:

Газопостачання у складі:

-        тиском до 0.6 Мпа;

-        тиском понад 0.6 Мпа;

-        газонаповнювальних  станцій і пунктів, компресорних станцій;

-        електропостачання та електрообладнання;

-        ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 10 кВ;

-        ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ;

-        ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ;

-        залізничного транспорту;

-        міського елеСвязанные статьи


Просмотреть все статьи по теме Документация, законодательство (Всего 6)Ссылки по теме

© 2009-2020 Кровельная компания "Вектор-Профи". ТМ "Вектор-Профи" зарегистривана официально. Авторские права распространяются на все материалы сайта: Карта сайта

Rambler's Top100 View Vector Profi's profile on LinkedIn

Пользуясь сайтом www.vector-profi.com.ua, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов с целью персонализации контента, аналитики и рекламы.

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Chat Software